Chú ý: Khuyến cáo Quý khách hàng không sử dụng thuốc tiêm Laennec không chính hãng

2013.02.07

Chú ý: Khuyến cáo Quý khách hàng không sử dụng thuốc tiêm Laennec không chính hãng